GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1- Giresun Merkez Sultan Selim Mahallesi, Kazancılar Sokak, pafta 16, ada 97, parsel 35-37-55’de kayıtlı bulunan 42 m2 No:1/e’de bulunan Dükkan 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
2- İhale şartnamesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. İsteyenlere 100,00 TL karşılığında şartname verilir. İhaleye katılanların ihale şartnamesi alması ve bedelini yatırması zorunludur.
3- İhale 23 Ekim 2018 Salı günü saat 14:00’da Hacı Miktat Mahallesi, Alpaslan Caddesi No:1 adresinde bulunan Giresun Belediyesi Başkanlık Makamı Odasında İhale Komisyonunca (belediye Encümeni) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesine göre kapalı teklif usulü yapılacaktır.
4- İhaleye çıkarılacak dükkanın aylık kirası 1.500,00 TL dir. Geçici teminat üç yıllık tahmin edilen bedel üzerinden 1.620,00 TL olup, ihale öncesi Belediyemiz veznesine yatırılacaktır.
5- İhaleyi alan yüklenici, ihale edilen Dükkan için bir defaya mahsus olmak üzere toplam 50.000,00 TL katılım bedeli ödeyecektir. Katılım bedelinin ihaleden önce yatırılması zorunludur. Kiracının bu iş yerini kendi isteğiyle bırakması ve sözleşme şartlarına uymadığı için çıkartılması halinde yatırmış olduğu katılım bedelinden hak talep etmeyecektir. Alınan katılım bedeli hiçbir halde geri iade edilmeyecektir. Katılım payını ihaleden once yatırmayanlar ihaleye katılamazlar.
6- İhaleye katılmak isteyenlerin;
a) Nüfus cüzdanı sureti,
b) İkametgah belgesi (Tebligat için adres beyanı),
c) Noter tasdikli imza beyannamesi,
d) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,
e) Şartname alındı makbuzu,
f) Vekalet ise vekaletname ve vekilin imza beyannamesi,
g) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
h) Ayrıca tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunan ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
7- Uygun bedelin tespiti; katılım bedelinin arttırılması şeklinde olacak ve teklifler ona göre değerlendirilecektir. En yüksek katılım bedelini veren uygun bedel olarak değerlendirilecektir.
8- Teklif mektupları ve istenilen belgeler ihale günü saat 14:00’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Sosyal Medyada Paylaşın:
Önceki Yazı
Sonraki Yazı

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?