GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2021 YILI MEDİKAL TIBBİ GAZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2020/525693
1-İdarenin
a) Adresi:Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sok. No:11 Merkez/GİRESUN 28100 GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
b) Telefon ve faks numarası:4542602000 – 4542602055
c) Elektronik Posta Adresi:giresun.idariis@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:2 Kısım- 2021 YILI MEDİKAL TIBBİ GAZ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri:İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı birimler ve bağlı sağlık tesislerinin depolarına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihleri:Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlanacak olup, mal/mallar teknik şartnamede ve idari şartnamede belirtilen şartlarda sağlık tesislerinin ihtiyaçları sağlık tesislerinin sipariş yazılarına istinaden, İl Sağlık Müdürlüğü’nün ihtiyaçları ise İl Sağlık Müdürlüğü Tedarik Planlama Stok ve Lojistik Yönetimi Biriminin sipariş yazısına istinaden 1 aylık periyotlarda teslim edilecektir. Adı geçen Giresun İl Sağlık Müdürlüğü hariç diğer bağlı ilgili birimler, siparişlerini firmalardan çekmeden önce İl Sağlık Müdürlüğü Tedarik Planlama Stok ve Lojistik Yönetimi Biriminden onay alacak ve İlgili idarelerin sipariş yazılarına istinaden yazının tebliğini takip eden 10 (on) gün içerisinde yüklenici teslimi gerçekleştirecektir. Ayrıca, ürünlerin tüketim durumları göz önünde bulundurularak fazla tüketilen ürünlerde veya malzemenin acil olması durumlarında belirlenen süre beklenmeden ara siparişler ilgili sağlık tesislerince gönderilebilecektir. Sözleşmenin bitiş süresine 30 (otuz) takvim günü kala talep dağılım listesinde ilgili sağlık tesisi veya Giresun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sözleşme kalemlerinin kalan miktarlarına sipariş çekilmemiş ise yüklenici tarafından bu duruma istinaden ilgili kalemlerin kalan miktarlarının tamamını talep dağılım listesi dikkate alınarak malzemenin teslim edileceği sağlık tesisine veya malzemenin teslim edileceği Giresun İl Sağlık Müdürlüğü’ne bilgi vererek teslimatı yapacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi (Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sok. No: 11 Merkez/GİRESUN)
b) Tarihi ve saati:05.11.2020 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-İstekli Oksijen gazı üretici firması ise, Sağlık Bakanlığından alınmış Tıbbi Gaz Üretim ve Dolum belgesinin (İthal ise T.C. Sağlık Bakanlığı müsaadesi verilecektir) aslı, noter onaylı sureti veya aslı idarece görülmüş sureti ihale teklif zarfında verilecektir. Ancak istekli yetkili bayii ise bayilik yetki belgesi ile yetkiyi veren Üretici firmanın Sağlık Bakanlığından alınmış Tıbbi Gaz Üretim ve Dolum belgesinin aslı, noter onaylı sureti veya aslı idarece görülmüş sureti ihale teklif zarfında verilecektir. ( İhalenin birinci veya ikinci kısmı için teklif verecek olan istekliler sunacaktır.)
2-Azot Protoksit gazı için, İstekli Üretici firma ise T.C. Sağlık Bakanlığından alınmış Medikal amaçlı Protoksit D`Azot Üretme izin belgesinin aslı, noter onaylı sureti veya aslı idarece görülmüş sureti ihale teklif zarfında verilecektir. Ancak İstekli, üretici firmanın yetkili bayii ise yetki belgesini teklif zarfında verecektir. ( İhalenin birinci kısmı için teklif verecek olan istekliler sunacaklardır.)
3-Üretici firmanın, medikal amaçlı gaz üretimi ve dolumunda yasal zorunluluk olan, Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş bulunan Mesul Müdürlük belgesinin aslı, noter onaylı sureti veya aslı idarece görülmüş sureti ihale teklif zarfında verilecektir. ( İhalenin birinci veya ikinci kısmı için teklif verecek olan istekliler sunacaktır.)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi (Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sok. No: 11 Merkez/GİRESUN) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Sponsorlu Bağlantılar