GİRESUN MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATIŞ  İHALE İLANI

GİRESUN MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATIŞ  İHALE İLANI

GİRESUN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATIŞ  İHALE İLANI
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra NoTaşınmaz  NoİliİlçesiMah./Köyİmar DurumuCinsiAdaParselYüzölçümü (m2)Hazine Hissesi-Arsa Payı (m2)Tahmin Edilen Bedel (TL)Geç.Teminat Miktarı (TL)İhale Tarihiİhale Saati
128010101563GiresunMerkezÇıtlakkale Mah.Konut AlanıArsa8434419,16Tam11.975,003.592,5028.11.201810:00
228010101564GiresunMerkezÇıtlakkale Mah.Konut Alanı+YolArsa8434525,86Tam16.163,004.848,9028.11.201810:15
328010101565GiresunMerkezÇıtlakkale Mah.Konut AlanıArsa8434634,97Tam21.857,006.557,1028.11.201810:30
428010101566GiresunMerkezÇıtlakkale Mah.Konut AlanıArsa8434753,67Tam33.544,0010.063,2028.11.201810:45
528010101567GiresunMerkezÇıtlakkale Mah.Konut AlanıArsa8434844,81Tam28.007,008.402,1028.11.201811:00
628010101568GiresunMerkezÇıtlakkale Mah.Konut AlanıArsa8434917,31Tam10.819,003.245,7028.11.201811:15
728010101569GiresunMerkezÇıtlakkale Mah.Konut AlanıArsa8435038,68Tam24.175,007.252,5028.11.201811:30
828010101570GiresunMerkezÇıtlakkale Mah.Konut AlanıArsa8435113,35Tam8.344,002.503,2028.11.201811:45
928010101571GiresunMerkezÇıtlakkale Mah.Konut AlanıArsa8435223,27Tam14.544,004.363,2028.11.201813:30
1028010101572GiresunMerkezÇıtlakkale Mah.Konut AlanıArsa8435375,16Tam46.975,0014.092,5028.11.201813:45
1128010100875GiresunMerkezKavaklar Mah.Konut+Ticaret AlanıMesken (11 no.lu Apartman Dairesi)121736101,2625,91123.814,0037.144,2028.11.201814:00
1228010100876GiresunMerkezKavaklar Mah.Konut+Ticaret AlanıMesken (12 no.lu Apartman Dairesi)121736110,6220,73129.630,0038.889,0028.11.201814:15
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış  ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde (Defterdarlık Hizmet binası içerisinde kat:2)  teşekkül edecek Komisyonca Milli Emlak Müdürü makam odasında ayrı ayrı yapılacaktır.
2- İhalelere katılacak isteklilerin;
a) Yatıracakları teminatlara ilişkin belgeleri [tedavüldeki Türk parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.), Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz.],
b) Gerçek kişilerin; yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri, aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı fotokopisini veya onaylı nüfus kayıt örneğini,
c) Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edeceklerin ise (b) bendindeki belgelere ilave olarak, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2018 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslını veya noter tasdikli örneğini,
d) Kamu tüzel kişisi adına ihaleye iştirak edeceklerin (a) bendindeki belgeye ilave olarak, kamu tüzel kişisi içinTürkiye’de adres göstermeleri,  tüzel kişilik adına ihaleye katılabileceklerini veya teklifte bulunabileceklerini gösterir yetki belgesini,
e) Vekaleten ihaleye katılacakların noter tasdikli vekaletnamelerini ve (b) bendinde gerçek kişilerden istenen tüm belgeleri,
f) İhaleye ortaklık şeklinde iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre (b), (c ) veya (d) bendinde istenen tüm belgeleri, 
İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.
3- Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz.
4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde (Defterdarlık Hizmet binası içerisinde kat:2)  ücretsiz olarak görülebilir.
5- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır.  Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. 
6- Taşınmazların satış bedeli peşin ödeneceği gibi talep edilmesi halinde, Belediye ve mücavir alan sınırları içinde 5.000,00 TL, dışında 1.000,00 TL’nin üzerinde olması halinde 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre kanuni faiz ile birlikte (24) ay, (8) eşit taksitle  ödenebilir. 
7- Faks ve elektronik posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmez. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen maddelerle birlikte, imzalı, şartname ve ekleri tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla biribirine uygun olarak teklif mektuplarını da içerir tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez. 
8-İhalelere ilişkin bilgiler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü www.giresun. csb.gov.tr veya www. milliemlak.gov.tr web adresinden görülebilir.
9- Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir. Bilgi için irtibat telefonu 0454 216 62 25
İlan olunur.

Sosyal Medyada Paylaşın:
Önceki Yazı
Sonraki Yazı

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?