İHALE İLANI

İHALE İLANI

SUNUCU BİLGİSAYAR ALIMI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Sunucu Bilgisayar Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                     :   2018/265577

 

1-İdarenin

 1. a) Adresi : Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sok. No:11 Merkez/GİRESUN 28100 GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
 2. b) Telefon ve faks numarası : 4542602000 – 4542602055
 3. c) Elektronik Posta Adresi : idariis@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :              https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : SUNUCU BİLGİSAYAR ALIMI (2 Adet)
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
 2. b) Teslim yeri : GRÜ Kadın doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 3. c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasından itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günü içerisinde çalışır bir vaziyette teslim edilecektir.
  3- İhalenin
 4. a) Yapılacağı yer : Giresun Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi – Osmaniye Mah. Yüzbaşı Suyu Cd. Hastane Sok. No:11 Merkez / GİRESUN
 5. b) Tarihi ve saati : 06.2018 – 10:00
  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

İhaleye Katılan Firmalar bayi ise distribütörden almış olduğu yetki belgesini ve distribitörün üretici firmadan aldığı yetki (distribütörlük) belgesini; distribitör ise üretici firmadan aldığı yetki (distribütörlük) belgesini ihale dosyasına koymak zorundandadır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler teklif ettikleri donanım ve sistemlere ilişkin her türlü orjinal katalog veya broşür veya resim vereceklerdir. İstekli teknik şartnameye madde madde uygunluk belgesini ihale dosyasında sunacaklardır. Teknik Şartnamenin herhangi bir maddesine uygunluk bildirmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Giresun Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi – Osmaniye Mah. Yüzbaşı Suyu Cd. Hastane Sok. No:11 Merkez / GİRESUN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Giresun Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi – Osmaniye Mah. Yüzbaşı Suyu Cd. Hastane Sok. No:11 Merkez / GİRESUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

BASIN 2018 / 245 – 36

Sosyal Medyada Paylaşın:
Önceki Yazı
Sonraki Yazı

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?