Çakırmelikoğlu’ndan Bina İçin Şok Sözler

Çakırmelikoğlu’ndan Bina İçin Şok Sözler

Giresun Bayındırlık eski Müdürü Allattin Çakırmelikoğlu’nun Giresun Limanı’nda yapılan bina ilgili yaptığı açıklamalar büyük yankı yarattı…

Fa­ce­bo­ok’ta önem­li pay­la­şım­lar­da bu­lu­nan Ça­kır­me­li­koğ­lu “GİRESUN KÖY MÜ?” baş­lık­lı ya­zı­sın­da şu tes­pit­ler­de bu­lun­du.

“Son yıl­lar­da iyice şüp­he­len­me­ye baş­la­mış­tım. Git­tik­çe köy­le­şi­yor muyuz diye. Dost­lar, 3 gün­dür Gi­re­sun’dayım. İlk dik­ka­ti­mi çeken, mer­ke­zi şehir so­kak­la­rı sa­de­ce gök­yü­zü­nü gö­re­bil­di­ğin bir­bi­ri­ne bağ­lan­tı­lı ce­za­evi av­lu­la­rı­na dö­nüş­müş. Adeta la­bi­rent gibi. İkinci göze batan ise liman sa­ha­sı­nın içine taban alanı yak­la­şık 1000 m2, ta­be­la­sı­na göre zemin+2 katlı Güm­rük ve Ti­ca­ret Mü­dür­lü­ğü Hiz­met Bi­na­sı ya­pı­lı­yor ol­ma­sı. En fazla 30 per­so­ne­le 3000 m2 bina. Yap­tı­ran kim?.. Gi­re­sun Va­li­li­ği Mer­kez İlçe Köy­le­re Hiz­met Gö­tür­me Bir­li­ği. Böy­le­ce ya­nıl­ma­dı­ğı­mı an­la­mış oldum. Gi­re­sun’un artık bir köy ol­du­ğu biz­zat Gi­re­sun Va­li­li­ği ta­ra­fın­dan tes­cil edil­miş oldu. Üçün­cü dik­ka­ti­mi çeken ise Gi­re­sun’da saç­ma-sa­lak bir iş ya­pıl­dı­ğın­da mes­lek oda­la­rı buna iti­raz eder­di. Bu Be­le­di­ye’den bir şey bek­le­mek zaten müm­kün değil. Se­si­ni çı­ka­ra­cak eh­li-na­mus mes­lek adamı ve odası da kal­ma­mış. Yazık…”

 

Giresun Limanı inşaat Nisan 2016

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?