KIRTASİYE MALZEMELERİ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GİRESUN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

KIRTASİYE MALZEMELERİ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GİRESUN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kırtasiye Malzemeleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2020/314009
1-İdarenin
a) Adı :GİRESUN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR
İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :Seldeğirmeni Mahallesi Saffet Beyazıtoğlu Sokak
No: 5 28200 GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
c) Telefon ve faks numarası :4542161601 – 4542164512
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak
indirilebileceği internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı:Kırtasiye Malzemeleri
b) Niteliği, türü ve miktarı :100 KALEM KIRTASİYE MALZEME ALIMI
YAPILACAKTIR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI MERKEZ VE İLÇE
SPOR TESİSLERİ İLE YURT MÜDÜRLÜKLERİ VE
GENÇLİK MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİNE İDARENİN
VERECEĞİ DAĞITIM LİSTESİNE GÖRE TESLİM
EDİLECEKTİR.
ç) Süresi/teslim tarihi :Sözleşme imzalandığı tarihinden itibaren 1 (bir) ay
içerisinde malı teslim edecektir.
d) İşe başlama tarihi :sözleşme tarihidir.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :09.07.2020 – 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin
açılacağı adres) :GİRESUN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLANTI SALONU
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:          Ekonomik açıdan en avantajlı ilk  teklif sahibi istekliden ihale sonrası komisyon kararı öncesi teslim edecekleri kırtasiye malzemelerinin numune talebi EKAP üzerinden bildirilecek olup ayrıca bildirim yapılmayacaktır. EKAP üzerinden bildirim yapılmasına müteakip en geç 7 (yedi) iş gününde numuneler  teslim edilecektir. EKAP üzerinden yapılan numune talebi zamanında karşılanmadığı takdirde ilgili kalem/kalemlere ait teklifiniz değerlendirme dışı bırakılacak olup,ikinci teklif sahibine EKAP üzerinden bildirim yapılarak en geç (7) yedi iş gününde numunelerin teslimi istenecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu şartnamede yer verilmeyen hususlarda teknik şartname ve sözleşme hükümleri ile 4734 ve 4735 Sayılı kanun hükümleri geçerlidir

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?