TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

CERRAHİ İPLİK VE HEMODİYALİZ SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2020/171858
1-İdarenin
a) Adı :GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK
BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi :Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sok.
No:11 Merkez/GİRESUN 28100 GİRESUN
MERKEZ/GİRESUN
c) Telefon ve faks numarası :4542602000 – 4542602055
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak
indirilebileceği internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :CERRAHİ İPLİK VE HEMODİYALİZ SARF MALZEME
ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :17 Kalem-CERRAHİ İPLİK VE HEMODİYALİZ SARF
MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :GRÜ Prof. Dr. A. İlhan ÖZDEMİR Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi :Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe
başlanacak olup, mal/mallar teknik şartnamede ve
idari şartnamede belirtilen şartlarda sağlık
tesislerinin sipariş yazılarına istinaden 1 aylık
periyotlarda teslim edilecektir. Adı geçen ilgili
birimlerin siparişlerini firmalardan çekmeden önce İl
Sağlık Müdürlüğü Stok Koordinasyon Biriminden
onay alacak ve İlgili idarelerin sipariş yazılarına
istinaden yazının tebliğini takip eden 10 (on) gün
içerisinde yüklenici teslimi gerçekleştirecektir.
Mümkün olduğu kadar tüm sağlık tesislerinin
siparişleri il seviyesinde İl Sağlık Müdürlüğü Stok
Koordinasyon Birimi tarafından birleştirilerek aynı
anda ve ürünün piyasaya arz edildiği ambalaj (
kutu,koli,paket v.b.) adetlerinin katları olacak
şekilde sipariş çekilecektir. Ayrıca, ürünlerin
tüketim durumları göz önünde bulundurularak fazla
tüketilen ürünlerde veya malzemenin acil olması
durumlarında belirlenen süre beklenmeden ara
siparişler ilgili sağlık tesislerince
gönderilebilecektir. Sözleşmenin bitiş süresine 30
(otuz) takvim günü kala ilgili sağlık tesisi tarafından
sözleşme kalemlerinin kalan miktarlarına sipariş
çekilmemiş ise yüklenici tarafından bu duruma
istinaden ilgili kalemlerin kalan miktarlarının
tamamını malzemenin teslim edileceği sağlık
tesisine bilgi vererek teslimatı yapacaktır.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihi
sayılacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :24.04.2020 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres) :Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sk.
No:11 Merkez / GİRESUN Sağlık Müdürlüğü Toplantı
Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1.Tıbbi Cihaz Yönetmeliği uyarınca, isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası”na (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıt bildirimi olacaktır ve bu belgeyi yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmek ve istenildiğinde ihale komisyonuna sunmak zorundadırlar.
2- İsteklinin; imalatçı, ithalatçı veya tedarikçi firmanın bayii olduğuna dair TİTUBB´da tanımlanmış olduğunu gösteren veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kaydı olduğun dair belgeler yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmek ve istenildiğinde ihale komisyonuna sunmak zorundadırlar. Ayrıca, teklif edilen ürünlerin de TİTUBB´da veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS)’de onaylı olması gerekmektedir ve bu belgeyi yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmek ve istenildiğinde ihale komisyonuna sunmak zorundadırlar.
3- Teklif edilen ürünlerin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmadığının belirtilmesi durumunda buna ilişkin, istekliler ürünün UBB’ye veya ÜTS’ye tabi olmadığına dair belgeyi yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmek ve istenildiğinde ihale komisyonuna sunmak zorundadırlar.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
1-İstekliler; ihale tarihi ve saatinden önce teklif ettikleri malzemelerden teknik şartnamede belirtilenler sayıda numune verecekler, teknik şartnamede herhangi bir numune sayısı belirtilmeyenler ürünler için ise en az birer adet /litre/kg/takım/çift/kartuş vs. numune istekli tarafından düzenlenen numune teslim tutanağı ile Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimine ulaştırılacaklardır. Numunelerin üzerinde malzemelerin adı, ihale sıra nosu ve isteklinin adı yazılı olacaktır. Eksik bir biçimde numune teslim eden veya hiç numune teslim etmeyen isteklinin teklifi, numune teslim etmediği kalemler için değerlendirme dışı bırakılacaktır. Uygunluğu kullanılarak kontrol edilen ve ambalajları bozulan numuneler isteklilere iade edilmeyecektir.
2- Yerli malı teklif edecek olan istekliler , Yerli Malı Belgesinin Aslını, noter onaylı suretini veya aslı idarece görülmüştür ibareli olan belgeyi yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmek ve istenildiğinde ihale komisyonuna sunmak zorundadırlar. Yerli malı olarak teklif edilen ürünlerin yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilmiş olan hangi tarih ve belge nolu yerli malı belgesi ile eşleştiğine dair listeyi yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edekler ve istenildiğinde ihale komisyonuna sunmak zorundadırlar. Yerli malı teklif eden isteklilerin bu kriterlere uygun bir biçimde belgeleri sunmadıklarının tespitinde, söz konusu istekli yerli malı teklif ettiği kalemlerde “yerli malı fiyat avantajından” yararlandırılmayacaktır. Yerli malı teklif edecek olan istekliler bu belgeleri yeterlilik bilgileri tablosunda belirtmesi gerekmektedir ve istenildiğinde ihale komisyonuna sunmak zorundadırlar.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?