Tır Ga­ra­jı­na Tu­va­let Ya­pıl­ma­sı İste­ni­yor

Tır Ga­ra­jı­na Tu­va­let Ya­pıl­ma­sı İste­ni­yor

SEDAT KA­RA­KA­YA
Gi­re­sun’da İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü kar­şı­sın­da bu­lu­nan kam­yon ve Tır ga­ra­jı­na tu­va­let ya­pıl­ma­sı­nı is­te­yen uzun yol şo­för­le­ri bu ma­na­da ses­le­ri­ni yük­selt­ti.
Uzun yol şo­för­le­ri bu ma­na­da bir­kaç kez öneri sun­ma­la­rı­na rağ­men dik­ka­te alın­ma­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek; Tır ga­ra­jı­na acil ola­rak tu­va­le­tin ka­zan­dı­rıl­ma­sı­nı is­te­di. Daha çok uzun va­sı­ta­lı Tır’ların kul­lan­dı­ğı park ala­nı­nın park için ye­ter­li ol­du­ğu­nu sa­vu­nan şo­för­ler­den Mus­ta­fa Öz­türk:
“Tür­ki­ye’nin ve dün­ya­nın her ye­rin­den araç­lar gelip bu­ra­ya park edi­yor.​Av­ru­pa ül­ke­sin­den gelip özel­lik­le bu­ra­yı ter­cih eden­ler olu­yor.​Uzun yol şo­för­le­ri bazen bir gece bazen de haf­ta­lar­ca bu­ra­da ko­nak­la­mak zo­run­da ka­lı­yor.Ama siz­ler de gö­rü­yor­su­nuz ki;bir tu­va­let yada banyo ya­pı­la­bi­lecek bir yer yok.​Bu büyük bir ek­sik­lik!Bu ma­na­da çok sı­kın­tı çeken ar­ka­daş­la­rı­mız var.​Bizim için bu­ra­ya umumi bir tu­va­let ya­pıl­ma­sı ke­sin­lik­le şart.​Bu­ra­da is­ti­ra­hat edecek olan yerli ve ya­ban­cı şo­för­ler ih­ti­ya­cı gel­di­ğin­de şehir mer­ke­zi­ne yü­rü­mek zo­run­da ka­lı­yor”diye ko­nuş­tu.
Bir başka TIR sü­rü­cü­sü ise aynı duygu ve dü­şün­ce­ler­le ses­len­di: “Sos­yal ak­ti­vi­te­si ol­ma­yan bir garaj bu­ra­sı. Ne bi­le­yim ga­ra­jın ol­du­ğu yer­ler­de ne­re­ye gi­der­se­niz gidin, yakın nok­ta­da, otel, tu­va­let, banyo im­kan­la­rı olur, çay­ha­ne­ler olur. Bu­ra­da ise bir ape­ra­tif yeri var oda sey­yar gibi. Özen­siz ya­pı­lar,daha do­na­nım­lı yer­ler ku­rul­ma­lı.Kam­yon ve Tır’cı es­naf­lar da bu­ra­yı ter­cih edip dur­ma­yı is­te­me­li. Bana so­rar­sa­nız bu­ra­da ka­lan­lar için­den ge­le­rek kal­mı­yor. Zo­ra­ki dur­mak ta­go­raf­la­rı­nın yü­zün­den dur­mak zo­run­da ka­lı­yor.Yani araç­la­rı­nı zo­run­lu din­len­dir­me sü­re­le­ri yü­zün­den dur­mak zo­run­da ka­lı­yor” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?