YENİ ANAYASA TEKLİFİ

YENİ ANAYASA TEKLİFİ

AKP ve MHP tarafından TBMM Genel Kuruluna sunulan 21 maddelik Yeni Anayasa Teklifi ne getirmiş bir bakalım dedik.

  1. MADDE:TBMM’nin 550 olan Milletvekili sayısı 600 oluyor.

3.MADDE:Daha önce 25 olan seçilme yaşı 18 e indiriliyor.

  1. MADDE:TBMM seçimleri 5 yılda bir Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile aynı günde yapılacaktır diyor.

5,MADDE: Milletvekilliğinin düşmesi, düşürülmesi, ölüm ve diğer boşalma hallerinde,”Yedek Milletvekili” ile boşalan yerler doldurulur. Yedek vekiller her partinin veya her bağımsızın seçilemeyen ancak ismi listede yazılı olan adaylarından atanır diyor.

6.MADDE:  BMM’nin görevleri, kısaca çalışma şekli; kanun koymak,değiştirmek ve kaldırmak,bütçe kesin hesap tekliflerini görüşmek,kabul ve ret etmek,para basılmasına ve savaş ilanına karar vermektir.

7.MADDE: Meclis araştırma tekliflerinden bahsediyor.

8.MADDE: Cumhurbaşkanının seçilme şekli:40 yaşını doldurmuş, yüksek tahsilli,milletvekili seçilebilme yeterliliğine sahip,her TC vatandaşı aday olabilir.Süresi 5 yıllıktır.En fazla iki kez seçilebilir.Aday olabilmesi için partisinin en son seçimden Türkiye genelinde %5 oy almış olması veya 100 bin seçmen tarafından aday göstermesi lazımdır.

9.MADDE: Cumhurbaşkanı devletin başıdır.Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir.Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir.Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verir.Cumhurbaşkanlığı kararnameleri çıkarır.Kanunlara uygun yönetmelikler çıkarır.Seçme ve atama görevlerini yerine getirir.

10.MADDE: Cumhurbaşkanı hakkında TBMM nin salt çoğunluğu ile soruşturma açılması istenebilir. Suçlu bulunması halinde TBMM üye tam sayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk edilebilir.Yüce Divan yargılaması üç içerisinde tamamlanır.Bu süre bir defaya mahsus üç daha uzatılabilir.

11.MADDE: Cumhurbaşkanı seçildikten sonra bir veya birden fazla yardımcı atayabilir.Cumhurbaşkanı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde 45 gün içinde Cumhurbaşkanlığı seçimine gidilir.Yenisi seçilene kadar yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekalet eder.Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.Yardımcılar da Cumhurbaşkanı gibi yargılanır.

12.MADDE: TBMM üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde TBMM genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimleri birlikte yapılır.Bu durumda Meclisin ve Cumhurbaşkanının görev süreleri 5 yıldır.

13.MADDE.:Cumhurbaşkanı kanunda yazılı şartların oluşması halinde yurdun tamamında veya bir kısmında, süresi altı ayı geçmemek üzere OHAL ilan edebilir.Meclis bu kararın süresini gerekli gördüğü hallerde kısaltabilir, uzatabilir veya kaldırabilir.

14.MADDE: Üst düzey kamu görevlilerinin atanmalarına ait usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir.

15.MADDE: Merkezi idare kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının;kuruluş,görev,yetki ve sorumlulukları Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir.

16.MADDE: Disiplin Mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamaz.Ancak savaş hallerinde askerlerin işledikleri suçlara bakan askeri mahkemeler kurulabilir.

17.MADDE: HSYK 12 kişiden oluşuyor.Başkanlığını Adalet Bakanının veya Müsteşarının yapacağı HSYK’nın 6 üyesi Cumhurbaşkanı tarafından,3 üyesi Yargıtay,1 üyesi Danıştay,2 üyesi ise TBMM tarafından seçiliyor.Üyeler 4 yıl için seçilir.Süresi biten üye tekrar seçilebilir.

18.MADDE:Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini,mali yılbaşından en az yetmişbeş gün önce,TBMM ne sunar.TBMM den geçmeyen bütçe yarine bir önceki yılın bütçesi artırılarak uygulamaya devam edilir.

19.MADDE:Sıkıyönetim,Başbakan,Bakanlar Kurulu ibareleri kaldırılmıştır.Bakanlar Kurulu ve Başbakan ibareleri Cumhurbaşkanı olmuştur.Ağırlıkla diğer kaldırılan ibarelerden bahsediyor.

20.MADDE:TBMM.nin 27.Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ile Cumhurhurbaşkanlığı seçimi 3/11/2019 tarihinde birlikte yapılır.Seçimin yapılacağı tarihe kadar TBMM üyeleri ile Cumhurbaşkanı göreve devam eder.Yeni seçimlere kadar Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyelerini yetkileri Cumhurbaşkanı tarafından kullanılır.Değişik maddelerin uygulanışı nasıl olması gerektiğini anlatıyor.

21.MADDE:Anayasada değişen ve çıkarılan maddelerden bahsediyor.

Yukarıda 21 maddelik yeni Anayasa teklifinin değişik maddelerini kısaca özetledim. Hukukçu değilim.Ama bu maddelerin de ne anlama geldiğini her vatandaş idrak eder.

AKP ile MHP günlerce:

1-Başbakan ve Bakanlar Kurulunun kapatılmasına. Bu yetkilerin Cumhurbaşkanına devredilmesine.

2-TBMM’nin 550 den 600 e çıkarılmasına. Seçilme yaşının 25 den 18 düşürülmesine ve her milletvekilinin bir yedeğinin oluşmasına.

3-HSYK üyelerinin yarısının Cumhurbaşkanınca seçilmesine, diğer yarısının da kendi hüküm alanından seçilerek; Adaletin tamamen Cumhurbaşkanınca bağlanmasına.Diğer kurum ve kuruluşların Cumhurbaşkanınca yeniden yapılandırılmasına.Böylece kuvvetler ayırımı ilkesinin yok sayılmasına.

4-İki partili sisteme geçişin kolaylaşmasına, MHP li seçmenin ya CHP ye veya AKP ye geçmeye ve oy kullanmaya mecbur bırakılmasına.

5-Cumhurbaşkanlığı yardımcısı ve Bakanlar Kurulu üyelerinin meclis veya dışarıdan doğrudan Cumhurbaşkanınca atanmasına,Sonuçta Sayın Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanına Yardımcı olarak atanacağının garanti olduğunu düşünebilirsiniz.

Bu kanun aynen yasallaşırsa AKP ve CHP ye yarar. Seçilen Cumhurbaşkanı Devlet Başkanı olur. Parlamenter sistem yerini başkanlık sistemine devreder.

Hele bir komisyonlarda görüşülsün..

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?