Aslan bes­le­yen, ye­me­ği­ni dü­şün­mez!

Aslan bes­le­yen, ye­me­ği­ni dü­şün­mez!

Geçen Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı se­çi­min­de ba­ğım­sız aday olan İlyas Kara ve ar­ka­da­şı­mız Yakup Al­pas­lan ile İlyas’ın iş­ye­rin­de laf ola beri gele diye soh­bet edi­yor­duk. Şun­dan bun­dan söz eder­ken Yakup, ar­ka­da­şı­mız yeni al­dı­ğı araba için ken­di­si­ne edi­len bir söz­den bah­set­ti.
Al­dı­ğı yeni araba için bi­ri­si demiş ki; “Bu araba çok yakar, ya­kı­tı­nı nasıl ala­can?” diye so­run­ca O da “Ya gar­da­şım evin­de aslan bes­le­yen, as­la­nın ne yi­ye­ce­ği­ni dü­şün­mez?” diye cevap ver­miş.
Çev­re­miz­de çok kar­şı­la­şı­rız bu tarz şey­ler ile. Sa­de­ce araba mı?
Ev alı­rız, bahçe alı­rız, arsa alı­rız, dük­kan alı­rız, gemi alı­rız, tekne alı­rız vb. şey­le­ri alı­rız pa­ra­mız ol­duk­ça. Buna göre hesap ya­pa­rız hep. İnce eler, sık do­ku­ruz ha­ya­tı­mız bo­yun­ca. Hesap kitap iş­le­ri­dir bun­lar. Aya­ğı­mı­zı yor­ga­nı­mı­za göre uzat­ma­ya ça­lı­şı­rız. Ata­la­rı­mız­dan öyle gör­müş ve duy­mu­şuz­dur.
Bi­ri­si bir şey alır, “hemen şu olmaz, bu olmaz, hiç ol­ma­mış, ya­kış­ma­mış, tar­zın değil, bu­ra­sı şöyle ol­say­dı, şu­ra­sı şöyle ol­say­dı” diye say sa­ya­bil­di­ğin kadar artık.
Benim pek meş­re­bim de­ğil­dir. Kim ne almış kim ne yap­mış bu ko­nu­lar­da merak bile etmem.
Ancak sorup da fikir beyan et­me­mi is­ter­ler­se, öyle laf olsun torba dol­sun mi­sa­li bir­kaç ke­li­me ede­rim. Para pulla aram hiç de iyi ol­ma­yın­ca, kim evin­de kedi bes­le­miş, köpek bak­mış, Yakup’un de­di­ği gibi aslan almış, neyle bes­le­ye­cek­miş dert bile etmem.
Çünkü, bu il­çe­nin ve ül­ke­nin daha önem­li onca so­ru­nu ara­sın­da zaman ayır­ma­nın bir fay­da­sı yok­tur bu ko­nu­la­rın biz­le­re. Öyle değil mi?
Var­sın aslan bes­le­yen ne yi­ye­ce­ği­ni kendi dü­şün­sün! Biz de işi­mi­ze gü­cü­mü­ze ba­ka­lım. Ya­zı­la­cak çok haber, takip edi­lecek çok olay var ga­ze­te­ci­lik­te. Bu gün­lük­te bu çıktı bah­tı­mı­za!

Sosyal Medyada Paylaşın:
Önceki Yazı

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?