MÜDÜR ÖZTÜRK, YAZARLARIMIZ İLE BULUŞTU

MÜDÜR ÖZTÜRK, YAZARLARIMIZ İLE BULUŞTU

Gi­re­sun Em­ni­yet Mü­dü­rü Öz­türk, Gün­dem Ga­ze­te­si ya­zar­la­rı­nı mi­sa­fir ede­rek fikir alış­ve­ri­şin­de bu­lun­du.

Gi­re­sun Em­ni­yet Mü­dü­rü Uğur Öz­türk, Gün­dem Ga­ze­te­si tem­sil­ci­le­ri ve Köşe ya­zar­la­rı ile bu­luş­tu.
Gi­re­sun’da ilk defa bir bü­rok­ra­tın,ga­ze­te­le­rin yazar kad­ro­su ile toplu gö­rüş­me yap­ma­sı tak­tir alır­ken, zi­ya­re­te 20 ‘ye yakın ya­za­rı­mız ka­tıl­dı.
Zi­ya­re­te ya­zar­la­rı­mız; Ahmed Çıt­la­koğ­lu, Mus­ta­fa Kıran,Ali Oku­sal,Meh­met Şan,Ha­ti­ce Sat­gun,Mür­vet Kah­ya­oğ­lu, Şaban Ka­ra­ka­ya, Fethi Ka­ra­ka­ya, Hilmi Taş­kın, Mus­ta­fa Cici, Hasan Seyis, Meh­met Uzun, Zehra Ke­ma­loğ­lu Öz­türk, Büşra Ateş ve Mür­sel Bos­tan­cı ka­tıl­dı..
KIRAN, KÖŞE YAZDI
Bu arada Köşe ya­zar­la­rı­mız­dan Mus­ta­fa Kıran, Müdür Öz­türk’e tam not verdi.​Bir Köşe ya­zı­sı yazan Kıran”22 Şubat 2017 günü, gü­neş­li ve ılık bir günde tam saat 10.30’ da Gi­re­sun Em­ni­yet mü­dür­lü­ğü bi­na­sı­nın top­lan­tı sa­lo­nun­da­yız.İli­miz­de gün­lük ya­yın­la­nan Gi­re­sun Gün­dem ga­ze­te­si­nin köşe ya­zar­la­rı ola­rak; Em­ni­yet Mü­dü­rü­nün da­ve­ti­ne ica­bet ettik. Top­lam­da 76 köşe ya­za­rı bu­lu­nan Gün­dem Ga­ze­te­si­nin, seç­kin 20 ki­şi­si bu top­lan­tı­da hazır bu­lu­nu­yor.
Ne yolda ne cad­de­de veya bir top­lan­tı­da mü­şer­ref ol­ma­dı­ğım Em­ni­yet Mü­dü­rü­müz Sayın Uğur ÖZ­TÜRK Beyle ta­nı­şı­yo­ruz. Tüm ko­nuk­la­rı­nı sa­mi­mi bir ha­va­da ayak­ta kar­şı­lı­yor ve el sı­kı­şı­yor.
Biz­le­re “Hoş gel­di­niz” te­men­ni­le­ri baş­la­dı­ğın­da önü­müz­de ikram edil­miş kuru pas­ta­la­ra eşlik ede­bil­me­si için çay ser­vi­si ya­pı­lı­yor.”di­ye­rek şöyle ko­nuş­tu:
“Bir yazar so­ru­yor. Müdür bey, Gi­re­sun’da asa­yiş olay­la­rı­nın Tür­ki­ye or­ta­la­ma­sı­nın ancak yüzde 10 kadar ol­du­ğu­nu,gece ya­rı­la­rı­na kadar,il ve il­çe­le­rin em­ni­yet­li bu­lun­du­ğu­nu, Ken­di­le­ri­nin eşi ya­nın­da gece gün­düz hal­kın için­de ol­du­ğu­nu ve Gi­re­sun­lu ile kay­naş­tı­ğı­nı ra­kam­lar ve­re­rek izah edi­yor. Soh­bet Top­lan­tı­sı ol­du­ğu için fazla özele gi­re­mi­yo­ruz.
Kı­sa­ca ,Üst üste ser­vis edi­len çay­la­rı­mı­zı içtik, kuru pas­ta­la­rı­mı­zı yedik, iki saat kar­şı­lık­lı söy­leş­tik.Top­lu­ca bir resim çek­ti­rip Müdür Beye “te­şek­kür edip” em­ni­yet­ten ay­rıl­dık.Ken­di­si­ne ne­za­ke­ti için te­şek­kür ede­rim”
ÇIT­LA­KOĞ­LU, ZİYARETİ
YO­RUM­LA­DI
Ya­zar­la­rı­mız­dan Ahmed Çıt­la­koğ­lu da zi­ya­ret ile il­gi­li önem­li tes­pit­ler­de bu­lun­du.Çıt­la­koğ­lu şu tes­pit­le­ri yaptı.

Köşe ya­zar­la­rı Em­ni­yet’e sor­gu­lan­mak için değil, adeta “Em­ni­yet’i sor­gu­la­mak” için davet edil­miş!
Fev­ka­la­de fay­da­lı, her­ke­sin is­ti­fa­de et­ti­ği güzel bir is­ti­şa­rî davet ve zi­ya­ret!
PKK ve FETÖ terör ör­güt­le­rin­den, asa­yiş­le ala­ka­lı bir­çok me­se­le mü­za­ke­re edil­di, tat­min edici ce­vap­lar alın­dı.
Zi­ya­ret­te öne çıkan vur­gu­lar:
– Ka­ra­de­niz halkı dev­le­tin ya­nın­da­dır, PKK’ya ya­tak­lık yap­maz…
– Va­tan­da­şın şi­kâ­yet­çi ol­du­ğu me­se­le­ler­de yet­ki­li­le­ri bil­gi­len­dir­me hu­su­sun­da ih­mal­kâr­lı­ğı ve za­fi­ye­ti bu­lu­nu­yor… Gö­rü­len her yan­lış­lık anın­da yet­ki­li­le­re ihbar edil­me­li…
– Suçlu yok, suça iten­ler var…
– Küçük oran­lı hır­sız­lık­lar­da, çalan; çal­dı­ğı şeyi ih­ti­ya­cı ol­du­ğu için mi, hır­sız­lık yap­mak için mi alı­yor, ona ba­kıl­ma­lı. İhti­yaç­tan alı­yor­sa, ih­ti­ya­cı kar­şı­lan­ma­lı!
– Di­len­mek kadar, belki de daha zi­ya­de; di­len­dir­mek suç­tur!
– Gi­re­sun’da Sam­sun’da­ki­nin iki misli taksi du­ra­ğı bu­lu­nu­yor!
– Dol­muş­çu­lar durak ol­ma­yan yer­ler­de in­dir-bin­dir ya­pı­yor, du­rak­lar­la had­din­den bek­le­me ya­pı­yor, lakin va­tan­daş da ne­den­se se­si­ni çı­kart­mı­yor!
Em­ni­yet Mü­dü­rü Sayın Uğur Öz­türk’ün tak­dir-e şayan fa­ali­yet­le­ri güzel ol­du­ğu kadar da teh­li­ke­li!
Neden teh­li­ke­li? Si­ya­set­çi­ler açı­sın­dan teh­li­ke­li!
Sayın Öz­türk, be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nın, mil­let­ve­kil­le­ri­nin, vali ve kay­ma­kam­la­rın yap­ma­sı ge­re­ken, lakin on­la­rın yap­ma­dı­ğı ha­re­ket­le­ri ya­pı­yor! Em­ni­yet Mü­dü­rü­nün yap­tı­ğı bu güzel fa­ali­yet­le­ri keşke va­li­ler, kay­ma­kam­lar, be­le­di­ye baş­kan­la­rı ve mil­let­ve­kil­le­ri de ya­pa­bil­se­ler!
Sayın Em­ni­yet Mü­dü­rü Sayın Uğur Öz­türk’e (fa­ali­yet­le­ri­nin sair em­ni­yet mü­dür­le­ri­ne, bü­rok­rat ve si­ya­set­çi­le­re de örnek ol­ma­sı d ile­ğiy­le) nazik da­ve­ti ve mi­sa­fir­per­ver­li­ğin­den do­la­yı teb­rik­ler ve te­şek­kür­ler…”

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?